logotyp

Základní škola Zahrádka

  • image 90
  • image 91
  • image 92
  • image 93
  • image 94
  • image 95
  • image 96

Pořadí uchazečů o přijetí do 1. třídy pro školní rok 2024/2025

ZDEZDE

Speciální ZŠ Zahrádka


Základní škola Zahrádka je speciální škola pro děti s těžkým kombinovaným postižením a poruchami autistického spektra, a to vždy s dominantním postižením mentálním. Škola Zahrádka byla založena v roce 1997 původně pro potřebu vzdělávání klientů Integračního centra Zahrada, v jehož budově sídlí a s nímž úzce spolupracuje. Je příspěvkovou organizací hlavního města Prahy. 

ZŠ Zahrádka má kapacitu 40 žáků. Škola má 6 tříd - pět rehabilitačních tříd a jednu specializovanou třídu pro žáky s poruchami autistického spektra. Každý žák školy je vzděláván podle svého individuálního výchovně vzdělávacího plánu, který vychází ze Školního vzdělávacího programu Základní školy Zahrádka. Ten stanovuje závazné a obecné cíle vzdělávání, ale zároveň zahrnuje celou šíři aktivit a postupů, bohatou nabídku terapií a alternativních metod, které jsou ve vzdělávání žáků ZŠZ uplatňovány a zároveň odpovídají trendům ve vzdělávání dětí s hlubokým, těžkým a středním mentálním postižením.

Základem speciálně pedagogické činnosti je individuální vyučování, jehož cílem je osvojení elementárních vědomostí, dovedností a návyků (komunikační schopnosti, pracovní návyky, sebeobsluha, motorika aj.), které žákům umožní získat určitou míru soběstačnosti. Od školního roku 2012/2013 je individuální práce doplněna o skupinové vyučování v menším kolektivu, které se zaměřuje především na rozšíření kompetencí žáků v sociální oblasti.

Součástí vzdělávacího programu je dále podpora rozvoje zrakových dovedností, logopedie, alternativní komunikace, fyzioterapie, ergoterapie, bazální stimulace, canisterapie, hipoterapie, rezonanční terapie na harmonizačním lůžku, snoezelen, vodoléčba, hudební a výtvarné aktivity a další.

Školní rok zpestřují výlety, školy v přírodě, divadelní představení, oslavy, společná zpívání, zahradní slavnosti. Pedagogové školy pořádají i jednorázové semináře a dílny, vedou studentské praxe, podílejí se na prezentaci školy. Ve škole probíhají setkání rodičů dívek s Rettovým syndromem; pro ně i pro širší veřejnost je k dispozici publikace Rettův syndrom, a to jak v české, tak i v anglické verzi (vydáno školou v letech 2005 a 2007).

V zájmu co nejefektivnější speciálně pedagogické činnosti škola úzce spolupracuje s rodiči žáků, se speciálně pedagogickými centry, se Sdružením pro augmentativní a alternativní komunikaci,  s Centrem zrakových vad v Motole, s Národním ústavem pro autismus a dalšími subjekty či  zapsanými spolky  (Rett Community, Navšechnočas, Psi pro život apod.) 

Při vzdělávání žáků ZŠ Zahrádka nejsou učitelé zaměřeni jen na to, co dítě vykonává, ale především na to, co dítě prožívá a přijímá, co ho aktivuje, baví, zajímá a jak komunikuje. To vše vytváří ze speciálně pedagogické práce pedagogů školy jedinečný a osobitý proces vzájemného setkávání.

Dagmar Rosecká, ředitelka

Fotografie ze školních akcí

zahájení školního roku na prolézačce práce s keramickou hlínou Dýňování na procházce práce s keramickou hlínou 2
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
English
ZŠ Zahrádka

Created by © 2014 -2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy