logotyp

Projekty

Projekt Dětský úsměv pokračuje (červen 2024)

V letošním školním roce jsme v ZŠ Zahrádka devátým rokem realizovali sérii konzultací s dentální hygienistkou Vendulou Jaklovou v rámci projektu Dětský úsměv. Cílem projektu je zlepšit péči o zoubky našich dětí a osvojit si správné techniky a postupy v péči o chrup dětí s těžkým kombinovaným postižením, které jsou v této oblasti odkázány na pomoc pečující osoby. Věříme, že prevence se vyplatí. Děkujeme za přízeň paní MUDr. Haně Zallmannové, garantce celého projektu, taktéž paní Vendulce Jaklové a mamince Ivaně Hanus za obětavost, s jakou svoji odbornost přenáší do praktického života. Velké uznání patří maminkám, které na konzultace s dětmi pravidelně přicházejí a o téma mají zájem. Letos bylo přihlášeno 27 žáků. 


Integrace naruby 2024 (březen - květen 2024)

Právě se rozbíhá další ročník úspěšného projektu s názvem Integrace naruby. Navázali jsme kontakt s žáky, třídní učitelkou a asistentkou pedagoga ze základní školy na Praze 6. Budou následovat tři návštěvy, při kterých se děti seznámí s našimi žáky, s tím, jak probíhá výuka ve speciální škole, část programu bude interaktivní, část zážitková. 


Ovoce, zelenina a mléko do škol pro školní rok 2023/2024

Ovoce, zelenina a mléko do škol pro školní rok 2023/2024 I v tomto školním roce pokračujeme ve spolupráci se dvěma dodavateli ovoce, zeleniny a mléka do škol. Pravidelně každý měsíc nám tak usměvavý pan řidič přiveze bedýnku plnou vitamínů pro všechny žáky 1. stupně. O distribuci po domě se opět pečlivě starají děti ze třídy paní učitelky Terezy. V lednu a v únoru byly navíc akce s ochutnávkovým košem dalších ovocných a mléčných produktů. Děti ochutnávaly a nakonec došlo i na společné vaření a pečení. 

FOTO ZDE

Vybavení IT pomůckami (březen 2024)

Vybavení IT pomůckami (březen 2024)V období let 2020, 2022 a 2023 čerpala škola prostřednictvím MŠMT finanční prostředky na nové pomůcky v rámci implementace Národního plánu obnovy, komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace. Finančním zdrojem této intervence jsou prostředky z fondu Evropské unie - Next Generation EU, které Česká republika rozděluje školám z evropského Nástroje pro oživení a odolnost. Jednalo se o tyto programy: Vybavení škol digitálními technologiemi (cíl č. 172), Zakoupení IT zařízení do školního fondu mobilních digitálních zařízení pro znevýhodněné žáky (cíl č. 173) a Zakoupení digitálních technologií a vybavení na podporu digitální gramotnosti a zavedení nových vzdělávacích programů v oblasti IT (cíl č. 174). V roce 2024 máme přidělenou částku na pořízení mobilních digitálních zařízení pro znevýhodněné žáky za účelem prevence digitální propasti. Z těchto finančních zdrojů jsme do školy pořídili notebooky, iPady, tiskárny, konferenční mikrofony, webkamery apod. 


Integrace naruby 2023

Integrace naruby 2023

V dubnu, květnu a v červnu 2023 naši školu navštívili žáci ze 4. A  ZŠ Radlická, Praha 5 i se svými dvěma pedagožkami.  Během tří půldenních návštěv v Zahrádce se měli možnost seznámit, jakým způsobem a pomocí jakých učebních pomůcek se učí děti s hendikepem. Sami na sobě si vyzkoušeli bazální stimulaci, procvičili smysly (především hmat, zrak a sluch), jízdu na vozíku, hru na originální hudební nástroje a také blíže poznali práci asistenčního pejska. Na památku si vyrobili hudební nástroj, který si odnesli domů. Nám pro radost přinesli společně vyrobený obrázek a malé keramické ptáčky, kterými jsme si vyzdobili třídu i terasu. Velmi nás potěšil jejich upřímný zájem o naše žáky a také to, jak se snažili o navázání kontaktu. Byla to oboustranně prospěšná akce.

FOTO ZDE

Bezpečné cesty do školy 2022

Bezpečné cesty do školy 2022Naše škola je přihlášena do projektu Bezpečné cesty do školy. V období 16. - 22. 9. 2022 se proto připojujeme ke kampani Pěšky do školy. Vzhledem ke specifickým potřebám žáků a ke skutečnosti, že do školy jezdí děti z celé Prahy a jejího blízkého okolí, si tyto dny zpestříme trochu jinými alternativními aktivitami, než běžné školy. 


Ovoce do škol 2022/2023 (září 2022 až červen 2023)

Ve školním roce 2022/2023 si na dobrém ovoci pochutnávají žáci 1. stupně naší školy.

Integrace naruby 2022

Po několikaleté covidové pauze pokračuje v naší škole projekt Integrace naruby. Opět nás třikrát navštíví skupina žáků 2. třídy běžné základní školy, tentokrát z Prahy 6. Společně s našimi žáky je provedeme pestrými dopoledními bloky, při kterých nahlédnou "pod pokličku" světa lidí s postižením. Projekt je financován MHMP v rámci programu Podpora vzdělávání dětí, žáků a studentů škol a školských zařízení a proběhne v období duben až červen 2022.

Jak celý projekt dopadl? 

V rámci projektu „Integrace naruby“ naši školu navštívili žáci 2. ročníku ze ZŠ Červený vrch. Přišli v hojném počtu – 26 žáků s třídní učitelkou a asistentkou. Během tří setkání jsme  těmto žákům ukázali metody vzdělávání, podporu, terapie a další aktivity dětí s handicapem. Zažít a poznat tak svět těchto dětí při kontaktu s nimi. Seznámili se s prvky s prvky bazální stimulace, která napomáhá žákům s handicapem orientovat se na svém těle a vnímat tak své tělo. Žáci se učili, jak se správně polohuje člověk s handicapem.  Vyzkoušeli si různé vibrační pomůcky, vibrační a hřejivou matraci. V muzikoterapeutickém ateliéru byl program zaměřen především na podporu interakcí mezi žáky, jejich vzájemnou spolupráci a komunikaci. Vyzkoušeli si také hru na netradiční hudební nástroje.

Žáci si mohli také vyzkoušet hmatovou stimulaci pomocí hmatového pexesa a hmatového chodníku. Zažili běžné hry naslepo  nebo jízdu na vozíku a manipulaci s ním. Při posledním setkání měli děti z běžné školy možnost vidět  práci canisterapeutického pejska – jak dokáže pomáhat lidem s handicapem. Na závěr si vyrobili hmatový obrázek a malý hudební nástroj.  Zažili tedy aktivity a poznali netradiční pomůcky, které v běžné škole nenajdou. 

Všech tří setkání se zúčastnilo 6 žáků ZŠ Zahrádka se svými pedagogy.  Na začátku každé návštěvy jsme si společně zazpívali. Děti ze ZŠ Červený vrch nám předvedly písničku s obrázky a také nám výtvarně ztvárnily to, co je v naší škole nejvíce zaujalo a co se jim nejvíce líbilo.

Návštěvy to byly milé, vřelé, plné dobré nálady a nadšení a pro žáky obou škol prospěšné.FOTO ZDE

Projekt Šablony II. je ukončen (leden 2022)

Těsně před Vánoci 2021 skončil v naší škole projekt "iPad do každé hodiny" (Šablony II.), který jsme začali realizovat 1. 9. 2019. Díky projektu absolvovalo osm našich pedagogů kurzy DVPP zaměřené na práci s iPady a jejich využívání při výuce, bylo zakoupeno deset nových iPadů 6. generace pro žáky, čtyři pedagogové navštívili jiné základní školy speciální za účelem sdílení zkušeností a uskutečnili jsme čtyři projektové dny ve škole. I když kvůli opatřením proti covidu nebyla realizace vždy jednoduchá, dostáli jsme svým povinnostem, hezké a zajímavé věci jsme spolu zažili a mnoho nového se naučili.

Ovoce do škol (září 2021 až červen 2022)

Ovoce do škol (září 2021 až červen 2022)

Letos se naše škola nově přihlásila do projektu OVOCE DO ŠKOL, který probíhá ve spolupráci se Státním zemědělským intervenčním fondem. Naším dodavatelem bude po celý školní rok společnost BOVYS. Žákům bude dodáváno jedenkrát za 14 dnů zdarma čerstvé ovoce a zelenina. Cílem projektu je podpora zdravé výživy a zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny u dětí. V rámci tohoto projektu vznikly také internetové stránky www.ovocedoskol.szif.cz, kde se mohou o projektu dozvědět vše potřebné jak školy, tak i rodiče a děti. Vlastní realizace projektu se chopila třída pro děti s PAS, která jej zároveň využije také v rámci rozumové i pracovní výchovy. Žáci se budou učit poznávat různé druhy ovoce a zeleniny, také budou zapojeni do procesu rozdávání a rozpočítávání pro ostatní spolužáky. No a samozřejmě samotné ochutnávání bude pak odměnou.


Spolupráce s CZV FN Motol 2021

Spolupráce s CZV FN Motol 2021

Jsme rádi, že se letos i přes všechna omezující opatření podařilo vyjet s dětmi do Centra zrakových vad FN Motol na vyšetření. Není to vyšetření ledajaké – čeká nás milá paní terapeutka, u ní stráví každé dítě necelou hodinu a to skoro ani neví, že je odborně vyšetřováno. Paní terapeutka PaedDr. Markéta Skalická si povídá s doprovázejícím rodičem nebo učitelem (případně oběma) a pak si „hraje, povídá a ukazuje s dítětem“, tedy provádí testy zrakové ostrosti, co by mohlo pomoci prodloužit pozornost, sleduje, jakým způsobem dítě vnímá okolní svět, jaké používá strategie, co mu při pozorování pomáhá, co naopak zrakové vnímání ztěžuje a co by mu pomohlo lépe vidět, kde má rezervy a možnosti dalšího rozvoje, jaké předměty, obrázky a pomůcky jsou v této chvíli pro něj nejvhodnější. Při každé návštěvě se dozvíme něco nového a užitečného. Následuje chvilka rozkapání očí a pak oční prohlídka u lékaře MUDr. Filipa Beránka, jehož přístup k našim dětem činí i tuto proceduru příjemnou a děti se něj těší. Čekání na vyšetření si krátíme prohlížením iPadu, dekorací na chodbách, svačinou nebo procházkou v okolí pavilonu. Díky všem, kdo se podílejí na úspěšné realizaci této užitečné akce. 

FOTO ZDE


Pokračujeme v Šablonách II. (prosinec 2020)

V době uzavření školy v období 2. – 17. 11. 2020 z důvodu nařízení vlády naše paní učitelky pilně připravovaly se čtyřmi oslovenými externisty program projektových dnů.  Realizace  prvních tří projektových dnů proběhla během prosince a velmi tak obohatila školní předvánoční výuku.

Projektový den „Adventní ladění“ 2. 12. 2020

Projektový den „Zima se zvířátky“ 7. 12. 2020

Projektový den „Vánoční příběh“ 8. 12. 2020

Projektový den „Vesele do školy, vesele do knihovny“ 29. 4. 2021


Účast v projektu Šablony II

Šablona Využití ICT ve vzdělávání s názvem „iPad do každé hodiny“

a šablona Vzdělávání pedagogickch pracovníků ZŠ 

V rámci zjednodušených projektů Šablony II zakoupila naše škola na podzim 2019 deset nových iPadů. Tím jsme za prvé rozšířili dosavadní inventář mobilních zařízení na téměř dvojnásobek, zároveň nám to i umožní zařadit práci s iPady do výuky pravidelně a pro větší počet žáků.

V rámci projektu, který bude realizován do prosince 2021, se naši učitelé zúčastňují akreditovaných vzdělávacích seminářů, při kterých se učí tablety efektivně používat a zařazovat do výuky. Vzhledem k charakteristice naší školy a s ohledem na vysoké stupně podpůrných opatření pracují žáci při výuce převážně s aplikacemi ke stimulaci smyslů (Gravitarium, Fluidity, Sound Touch, Kalendo Free), k rozvoji jemné motoriky (Build it up, Tobík uklízí, Glow Draw) a k nácviku tolik potřebných komunikačních dovedností (Eda play Toby, GoTalk).  

Řada našich šikovných žáků dokáže na iPadu pracovat samostatně či jen s mírnou dopomocí, někteří žáci potřebují během celé lekce větší podporu. Své uplatnění najdou iPady nejen ve výuce, ale i v časech pro samostatnou práci. Mezi nejoblíbenější aplikace patří např. My Tom, Lipa Knight, Candy Crush, Toca Doctor. Děti si rády prohlížejí své fotky a záznamy pořízené při různých aktivitách, jako například při vlastní vyučovací hodině, při pracovních i pohybových činnostech a podobně. Ve volných chvílích a při relaxaci využíváme iPady k poslechu hudby, pohádek či rozhlasových her.

Pozornost se zaměřuje i na praktické dovednosti učitele v širším záběru práce s iPady -  učí se správně tablet nastavit, dále například pracovat s aplikacemi pro úpravu fotografií a videozáznamů (panoramatické fotografie, Pic Collage, zpomalený či zrychlený záznam) či správným zásadám archivace a sdílení dokumentů. Využití najdou iPady i při online poradách a distanční výuce.

Práce s iPady je zpestřením výuky jak pro pedagogy, tak i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří nás mnohdy velmi příjemně překvapí, jak jsou při práci s iPadem úspěšní. 

FOTO ZDE


Integrace naruby 2019 (září - listopad 2019)

Integrace naruby 2019 (září - listopad 2019)Je za námi zatím nejvydařenější ročník projektu Integrace naruby. Svou bezprostředností nás a naše žáky potěšila skupinka dětí ze ZŠ Korunka a obě paní učitelky, které je doprovázely a na každou návštěvu hezky připravily. Cyklus tří setkání se odehrál od září do listopadu 2019. Vynaložili jsme veškeré úsilí k tomu, aby čas společně strávený byl pro všechny zúčastněné přínosný a zdravým dětem pomohl nahlédnout do světa jejich vrstevníků s handicapem.  Děkujeme za finanční podporu z Programů celoměstské podpory vzdělávání Hlavního města Prahy.

FOTO ZDE

Čtvrtý ročník projektu Dětský úsměv ve školním roce 2018/2019

Čtvrtý ročník projektu Dětský úsměv ve školním roce 2018/2019

Ve školním roce 2018/2019 se konal již čtvrtý ročník projektu Dětský úsměv. Po čtyřech letech můžeme s radostí konstatovat, že je o téma dentální hygieny ze strany rodičů žáků naší školy stále velký zájem. Odborným garantem projektu je MUDr. Hana Zallmannová a trpělivou konzultantkou vždy usměvavá paní Vendula Jaklová, DIS. Ta při jednotlivých setkáních učí rodiče, případně pedagogy,  jak správně pečovat o chrup dítěte, pomáhá s nácvikem správné techniky čištění i s výběrem vhodných pomůcek. Samotné čištění zoubků u dětí s těžkým kombinovaným postižením nepatří mezi činnosti úplně jednoduché, ale zvyšování kvality péče o chrup je velmi žádoucí, a to zejména z preventivních důvodů.

FOTO ZDE


Integrace naruby 2018 - Program celoměstské podpory vzdělávání HMP

Integrace naruby 2018 - Program celoměstské podpory vzdělávání HMP Druhého ročníku projektu Integrace naruby se zúčastnili žáci 2. D Základní školy Chelčického společně s žáky rehabilitační třídy Základní školy Zahrádka. Jednalo se o tři setkání, která proběhla v ...

Integrace naruby 2017 - Program celoměstské podpory vzdělávání HMP

Integrace naruby 2017 - Program celoměstské podpory vzdělávání HMP V rámci projektu „Integrace naruby“ proběhla celkem tři setkání s žáky 2. ročníku ZŠ Chelčického, konkrétně s kolektivem třídy pro děti s SPU. Projektu se zúčastnilo také pět žáků ze ZŠ Zahrádka. ...

Přednášky o vzdělávání dívek s Rettovým syndromem

Přednášky o vzdělávání dívek s Rettovým syndromemVe dnech 9. června, 22. září a 3. listopadu proběhl v Základní škole Zahrádka vzdělávací cyklus na téma Komplexní péče o dívky s Rettovým syndromem - vybrané aspekty. Naši speciální pedagogové se spolupracovníky z partnerského stacionáře připravili úvodní seminář k  tomuto velmi vzácnému genetickému onemocnění a poté se věnovali tématům komunikace, fyzioterapie, ergoterapie a relaxační techniky (zejména bazální stimulace a muzikoterapie). Celý cyklus byl financován z grantu na podporu vzdělávání na území hlavního města Prahy pro rok 2016. Celkem se proškolilo čtyřicet osm pedagogů. 

Vážení účastníci, milé kolegyně, naši hosté, děkujeme za váš zájem, přejeme vám všem dobré a hodně úspěchů ve vaší záslužné a přitom nesnadné práci.

FOTO ZDE

ZHODNOCENÍ

Projekt „Dětský úsměv“

Projekt „Dětský úsměv“ Jedním z klíčových slov pro letošní školní rok je „zdraví“. Součástí zdravého způsobu života je i odpovídající péče o chrup – zapojili jsme se tedy s naší školou do projektu Českého zeleného kříže ...

Nová cesta k praxi

Nová cesta k praxi

Projekt "Nová cesta k praxi"

Pracoviště se účastní projektu Evropského sociálního fondu, operační program Praha Adaptabilita s názvem Nová cesta k praxi: inovace ve studiu speciální pedagogiky. 

Více o projektu
Projektový tým


Projekt muzikoterapeutického ateliéru

Projekt muzikoterapeutického ateliéru Ve školním roce 2006-2007 byl dokončen projekt muzikoterapeutického ateliéru, který je využíván k aktivním muzikoterapeutickým programům. Jde o místnost studiového typu s audio vybavením a světelnou technikou podtrhující tak především Celostní přístup v muzikoterapeutické praxi u nás realizovaný. Osvětlení ateliéru reflektorovými světly s využitím působení barevného světla se řídí kritérii dle fyzikálních účinků na lidský organismus. Do pódia určeného k sezení a ležení je integrována vibrační ...

Vybudování místnosti SNOEZELEN

Vybudování místnosti SNOEZELEN V letech 2007 až 2010 se nám podařilo ve spolupráci s Integračním centrem Zahrada vybudovat v suterénu školy SNOEZELEN. (Výraz snoezelen vznikl kombinací slov „snuffelen“, což znamená čichat a „doezelen“, což znamená dřímat. V češtině zatím neexistuje přiměřený ekvivalent, nicméně výraz snoezelen, případně snoozelen se již vžil a běžně se používá.)Místnost pro multismyslovou stimulaci je vybavena tak, aby vyhovovala potřebám žáků školy a klientů stacionáře. Při hledání nových forem a metod ...

Konference „Komplexní péče o žáka s kombinovanou vadou“

Konference „Komplexní péče o žáka s kombinovanou vadou“ Pedagogická fakulta UK v Praze 20. - 21. 10. 2006 Konferenci „Komplexní péče o žáka s kombinovanou vadou“  připravila Základní škola Zahrádka ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UK v Praze – katedrou speciální pedagogiky. Záštitu nad konferencí převzal děkan fakulty prof. RNDr. Pavel Beneš, CSc. a europoslankyně MUDr. Zuzana Roithová, MBA. Pedagogická fakulta zařadila konferenci do programu oslav 60. výročí založení fakulty. Cílem  konference bylo poskytnout speciálním pedagogům a ...

Projekt publikace o Rettově syndromu

Projekt publikace o Rettově syndromu Základní škola Zahrádka ve spolupráci s občanským sdružením Rett Community, za finanční podpory Nadačního fondu pro vzdělávání, vydala na podzim roku 2005 první českou tištěnou publikaci o Rettově syndromu.Publikace nabízí odborné příspěvky týkající se problematiky Rettova syndromu a předkládá ...
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
English
ZŠ Zahrádka

Created by © 2014 -2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy