logotyp

Projekty

Účast v projektu Šablony II

Šablona Využití ICT ve vzdělávání s názvem „iPad do každé hodiny“

a šablona Vzdělávání pedagogickch pracovníků ZŠ 

V rámci zjednodušených projektů Šablony II zakoupila naše škola na podzim 2019 deset nových iPadů. Tím jsme za prvé rozšířili dosavadní inventář mobilních zařízení na téměř dvojnásobek, zároveň nám to i umožní zařadit práci s iPady do výuky pravidelně a pro větší počet žáků.

V rámci projektu, který bude realizován do června 2021, se naši učitelé zúčastňují akreditovaných vzdělávacích seminářů, při kterých se učí tablety efektivně používat a zařazovat do výuky. Vzhledem k charakteristice naší školy a s ohledem na vysoké stupně podpůrných opatření pracují žáci při výuce převážně s aplikacemi ke stimulaci smyslů – (gravitarium, fluidity, Sound Touch, Kalendo Free), k rozvoji jemné motoriky -  (Build it up, Tobík uklízí, Glow Draw) a k nácviku tolik potřebných komunikačních dovedností - (Eda play Toby, GoTalk).  

Řada našich šikovných žáků dokáže na iPadu pracovat samostatně či jen s mírnou dopomocí, někteří žáci potřebují během celé lekce větší podporu. Své uplatnění najdou iPady nejen ve výuce, ale i v časech pro samostatnou práci. Mezi nejoblíbenější aplikace patří např. My Tom, Lipa Knight, Candy Crush, Toca Doctor. Děti si rády prohlížejí své fotky a záznamy pořízené při různých aktivitách, jako například při vlastní vyučovací hodině, při pracovních i pohybových činnostech a podobně. Ve volných chvílích a při relaxaci využíváme iPady k poslechu hudby, pohádek či rozhlasových her.

Pozornost se zaměřuje i na praktické dovednosti učitele v širším záběru práce s iPady -  učí se správně tablet nastavit, dále například pracovat s aplikacemi pro úpravu fotografií a videozáznamů (panoramatické fotografie, Pic Collage, zpomalený či zrychlený záznam) či správným zásadám archivace a sdílení dokumentů.

Práce s iPady je zpestřením výuky jak pro pedagoga, tak i pro žáka se speciálními vzdělávacími potřebami. 

FOTO ZDE


Integrace naruby 2019 (září - listopad 2019)

Integrace naruby 2019 (září - listopad 2019)Je za námi zatím nejvydařenější ročník projektu Integrace naruby. Svou bezprostředností nás a naše žáky potěšila skupinka dětí ze ZŠ Korunka a obě paní učitelky, které je doprovázely a na každou návštěvu hezky připravily. Cyklus tří setkání se odehrál od září do listopadu 2019. Vynaložili jsme veškeré úsilí k tomu, aby čas společně strávený byl pro všechny zúčastněné přínosný a zdravým dětem pomohl nahlédnout do světa jejich vrstevníků s handicapem.  Děkujeme za finanční podporu z Programů celoměstské podpory vzdělávání Hlavního města Prahy.

FOTO ZDE

Čtvrtý ročník projektu Dětský úsměv ve školním roce 2018/2019

Čtvrtý ročník projektu Dětský úsměv ve školním roce 2018/2019

Ve školním roce 2018/2019 se konal již čtvrtý ročník projektu Dětský úsměv. Po čtyřech letech můžeme s radostí konstatovat, že je o téma dentální hygieny ze strany rodičů žáků naší školy stále velký zájem. Odborným garantem projektu je MUDr. Hana Zallmannová a trpělivou konzultantkou vždy usměvavá paní Vendula Jaklová, DIS. Ta při jednotlivých setkáních učí rodiče, případně pedagogy,  jak správně pečovat o chrup dítěte, pomáhá s nácvikem správné techniky čištění i s výběrem vhodných pomůcek. Samotné čištění zoubků u dětí s těžkým kombinovaným postižením nepatří mezi činnosti úplně jednoduché, ale zvyšování kvality péče o chrup je velmi žádoucí, a to zejména z preventivních důvodů.

FOTO ZDE


Integrace naruby 2018 - Program celoměstské podpory vzdělávání HMP

Integrace naruby 2018 - Program celoměstské podpory vzdělávání HMP Druhého ročníku projektu Integrace naruby se zúčastnili žáci 2. D Základní školy Chelčického společně s žáky rehabilitační třídy Základní školy Zahrádka. Jednalo se o tři setkání, která proběhla v ...
Více informací

Integrace naruby 2017 - Program celoměstské podpory vzdělávání HMP

Integrace naruby 2017 - Program celoměstské podpory vzdělávání HMP V rámci projektu „Integrace naruby“ proběhla celkem tři setkání s žáky 2. ročníku ZŠ Chelčického, konkrétně s kolektivem třídy pro děti s SPU. Projektu se zúčastnilo také pět žáků ze ZŠ Zahrádka. ...
Více informací

Přednášky o vzdělávání dívek s Rettovým syndromem

Přednášky o vzdělávání dívek s Rettovým syndromemVe dnech 9. června, 22. září a 3. listopadu proběhl v Základní škole Zahrádka vzdělávací cyklus na téma Komplexní péče o dívky s Rettovým syndromem - vybrané aspekty. Naši speciální pedagogové se spolupracovníky z partnerského stacionáře připravili úvodní seminář k  tomuto velmi vzácnému genetickému onemocnění a poté se věnovali tématům komunikace, fyzioterapie, ergoterapie a relaxační techniky (zejména bazální stimulace a muzikoterapie). Celý cyklus byl financován z grantu na podporu vzdělávání na území hlavního města Prahy pro rok 2016. Celkem se proškolilo čtyřicet osm pedagogů. 

Vážení účastníci, milé kolegyně, naši hosté, děkujeme za váš zájem, přejeme vám všem dobré a hodně úspěchů ve vaší záslužné a přitom nesnadné práci.

FOTO ZDE

ZHODNOCENÍ

Projekt „Dětský úsměv“

Projekt „Dětský úsměv“ Jedním z klíčových slov pro letošní školní rok je „zdraví“. Součástí zdravého způsobu života je i odpovídající péče o chrup – zapojili jsme se tedy s naší školou do projektu Českého zeleného kříže ...
Více informací

Nová cesta k praxi

Nová cesta k praxi

Projekt "Nová cesta k praxi"

Pracoviště se účastní projektu Evropského sociálního fondu, operační program Praha Adaptabilita s názvem Nová cesta k praxi: inovace ve studiu speciální pedagogiky. 

Více o projektu
Projektový tým


Projekt muzikoterapeutického ateliéru

Projekt muzikoterapeutického ateliéru Ve školním roce 2006-2007 byl dokončen projekt muzikoterapeutického ateliéru, který je využíván k aktivním muzikoterapeutickým programům. Jde o místnost studiového typu s audio vybavením a světelnou technikou podtrhující tak především Celostní přístup v muzikoterapeutické praxi u nás realizovaný. Osvětlení ateliéru reflektorovými světly s využitím působení barevného světla se řídí kritérii dle fyzikálních účinků na lidský organismus. Do pódia určeného k sezení a ležení je integrována vibrační ...
Více informací

Vybudování místnosti SNOEZELEN

Vybudování místnosti SNOEZELEN V letech 2007 až 2010 se nám podařilo ve spolupráci s Integračním centrem Zahrada vybudovat v suterénu školy SNOEZELEN. (Výraz snoezelen vznikl kombinací slov „snuffelen“, což znamená čichat a „doezelen“, což znamená dřímat. V češtině zatím neexistuje přiměřený ekvivalent, nicméně výraz snoezelen, případně snoozelen se již vžil a běžně se používá.)Místnost pro multismyslovou stimulaci je vybavena tak, aby vyhovovala potřebám žáků školy a klientů stacionáře. Při hledání nových forem a metod ...
Více informací

Konference „Komplexní péče o žáka s kombinovanou vadou“

Konference „Komplexní péče o žáka s kombinovanou vadou“ Pedagogická fakulta UK v Praze 20. - 21. 10. 2006 Konferenci „Komplexní péče o žáka s kombinovanou vadou“  připravila Základní škola Zahrádka ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UK v Praze – katedrou speciální pedagogiky. Záštitu nad konferencí převzal děkan fakulty prof. RNDr. Pavel Beneš, CSc. a europoslankyně MUDr. Zuzana Roithová, MBA. Pedagogická fakulta zařadila konferenci do programu oslav 60. výročí založení fakulty. Cílem  konference bylo poskytnout speciálním pedagogům a ...
Více informací

Projekt publikace o Rettově syndromu

Projekt publikace o Rettově syndromu Základní škola Zahrádka ve spolupráci s občanským sdružením Rett Community, za finanční podpory Nadačního fondu pro vzdělávání, vydala na podzim roku 2005 první českou tištěnou publikaci o Rettově syndromu.Publikace nabízí odborné příspěvky týkající se problematiky Rettova syndromu a předkládá ...
Více informací
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Základní škola Zahrádka
En ZŠ Zahrádka

Created by © 2014 -2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy