logotyp

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

 1. Název: Základní škola Zahrádka, Praha 3, U Zásobní zahrady 8

 2. Důvod a způsob založení: Základní škola Zahrádka byla zřízena zřizovací listinou zastupitelstvem Hlavního města Praha jako příspěvková organizace, která poskytuje základní vzdělání pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Součástí organizace je přípravný stupeň základní školy speciální. Statutárním orgánem je ředitel. Zakládající listina vymezuje majetková práva organizace a doplňkovou činnost.


 1. Organizační struktura Základní školy Zahrádka:

- úsek pedagogický, který tvoří jednotlivé třídy
- úsek ekonomiky a mzdové agendy
- úsek pomocného personálu
- úsek vnějších vztahů

Organizační schéma je přílohou organizačního řádu školy.

 1. Kontaktní spojení:

Sídlo: U Zásobní zahrady 2445/8, 130 00 Praha 3
Adresa úřadovny pro osobní návštěvu se shoduje s výše uvedenou kontaktní poštovní adresou.
Úřední hodiny nejsou stanoveny. Návštěvu lze dojednat ústně (osobně nebo telefonicky) nebo písemně (doručená poštou, osobně nebo elektronicky).
Telefon: 222 584 841
Fax: 222 584 052
Webová adresa: www.zszahradka.cz
E-mail: info@zszahradka.cz
ID datové schránky: ekw5exq

Složení školské rady: předsedkyně Vlasta Eidernová a Magdalena Tomášková (za rodiče), Ing. Monika Žubretovská a Mgr. Rebeka Vadasová (za zřizovatele), Mgr. Kateřina Wiesnerová a Mgr. Pavla Ročárková (za pedagogické pracovníky)

 1. Bankovní spojení: číslo účtu 13749379/0800

 2. IČ: 70845883

 3. DIČ: škola není plátcem DPH

 4. Dokumenty koncepční, strategické a programové povahy (školní vzdělávací program, plán činnosti, koncepce školy, organizační řád, kontrolní činnost a další) jsou k dispozici v ředitelně školy. Školní řád a výroční zprávy jsou zveřejněny elektronicky na webových stránkách školy v záložce Dokumenty. Ostatní povinné dokumenty podle § 28 školského zákona jsou uloženy v ředitelně školy.

Rozpočet
 1. Žádost o poskytnutí informace se podává ústně (osobně nebo telefonicky) nebo písemně (doručená poštou, osobně i elektronicky):
 • ústně na adrese: U Zásobní zahrady 2445/8, Praha 3

 • telefonicky na čísle: 222 584 841

 • elektronicky na adresu: info@zszahradka.cz

 • písemně doručená poštou nebo osobně na adresu: Základní škola Zahrádka, U Zásobní zahrady 2445/8, Praha 3

 • informační tabule v přízemí školy


 1. Příjem žádostí, stížností a dalších podání:
  Viz Směrnice k postupu při řešení a vyřizování stížností a podnětů a jejich prevenci


 1. V případech, které podléhají správnímu řízení podle § 165, odst. 2 zákona č. 561/2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, lze podat odvolání. Odvolání se podává prostřednictvím příspěvkové organizace Základní škola Zahrádka, Praha 3, U Zásobní zahrady 8 a rozhoduje o něm Magistrát hlavního města Prahy.


 1. Formuláře (Žádost o přijetí dítěte do školy, Přihláška na školu v přírodě) jsou k dispozici ve škole.


 1. Popisy postupů pro řešení životních situací je umístěn na Portálu veřejné správy:

http://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/196/201/


 1. Předpisy:

 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění

 • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění

 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění

 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu l informacím, v platném znění

 • Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých zákonů, v platném znění

 • Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění

 • Zákon č. 110/ 2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění

 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění

 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění

 • Zákon č. 137/ 2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

 • Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, v platném znění

 • Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, v platném znění

 • Vyhláška č. 114/2002 Sb., o FKSP, v platném znění

 • Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, v platném znění

 • Vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky, v platném znění

 • Vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provoz pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, v platném znění

 • Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení

Škola se dále řídí dalšími předpisy s celostátní působností a směrnicemi zřizovatele.


 1. Sazebník úhrad za poskytování informací není stanoven.


 1. Škola má pouze licenční smlouvu se společností Silcom, CD-ROM § Multimedia, s.r.o.


 1. Výroční zpráva je zveřejněna na webových stránkách školy v záložce Dokumenty.
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
English
ZŠ Zahrádka

Created by © 2014 -2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy