Jméno:
Heslo:

Projekty

Čtvrtý ročník projektu Dětský úsměv ve školním roce 2018/2019

Čtvrtý ročník projektu Dětský úsměv ve školním roce 2018/2019

Ve školním roce 2018/2019 se konal již čtvrtý ročník projektu Dětský úsměv. Po čtyřech letech můžeme s radostí konstatovat, že je o téma dentální hygieny ze strany rodičů žáků naší školy stále velký zájem. Odborným garantem projektu je MUDr. Hana Zallmannová a trpělivou konzultantkou vždy usměvavá paní Vendula Jaklová, DIS. Ta při jednotlivých setkáních učí rodiče, případně pedagogy,  jak správně pečovat o chrup dítěte, pomáhá s nácvikem správné techniky čištění i s výběrem vhodných pomůcek. Samotné čištění zoubků u dětí s těžkým kombinovaným postižením nepatří mezi činnosti úplně jednoduché, ale zvyšování kvality péče o chrup je velmi žádoucí, a to zejména z preventivních důvodů.

FOTO ZDE


Integrace naruby 2018 - Program celoměstské podpory vzdělávání HMP

Integrace naruby 2018 - Program celoměstské podpory vzdělávání HMP

Druhého ročníku projektu Integrace naruby se zúčastnili žáci 2. D Základní školy Chelčického společně s žáky rehabilitační třídy Základní školy Zahrádka. Jednalo se o tři setkání, která proběhla v prostorách budovy, kde sídlí ZŠ Zahrádka.

Cílem projektu bylo umožnit setkávání žáků běžné základní školy s dětmi s handicapem. Dále představit těmto žákům vzdělávání, podporu, terapie a další aktivity dětí s handicapem. Zažít a poznat tak svět těchto dětí při kontaktu s nimi a pomoci při odstraňování případných bariér.

Tyto cíle byly naplněny formou připravených sebezkušenostních aktivit společných pro žáky obou škol; celkem se jednalo o tři setkání. Během prvního si děti mohly vyzkoušet a prožít vnímání všemi smysly – zejména ovšem hmatem, čichem a chutí. Poznávaly širokou škálu vůní používaných např. při aromaterapii, různé hmatové pomůcky, vyzkoušely si chůzi po zajímavém povrchu a získávaly tak mnoho nových poznatků spojených s prostorovou orientací.

Při druhém setkání se seznámily a společně vyzkoušely používání různých možností alternativní a augmentativní komunikace (znaky, gesta, obrázkové systémy, fotografie, zvuky…). Všechny tyto prostředky podpořily vzájemnou interakci, spolupráci a funkční komunikaci mezi žáky obou škol.

Zajímavou zkušeností bylo také seznámení s prvky bazální stimulace během třetího setkání. Koncept bazální stimulace napomáhá nejen žákům s handicapem orientovat se na vlastním těle a naučit se jej lépe vnímat. Žáci ZŠ Chelčického se učili možnostem správného polohování, vyzkoušeli si různé vibrační pomůcky, vibrační a hřejivou matraci, zátěžovou deku, polohovací hady a polštáře.

Důležitým bodem programu, ale i příjemným zážitkem, bylo společné občerstvení, které pro své hosty pravidelně připravovali za asistence pedagogů žáci ZŠ Zahrádka. Na konci každého setkání proběhlo shrnutí společných aktivit. Každý žák měl prostor vyjádřit se k obsahu dne, zároveň přirozeně docházelo k výběru klíčových informací a dovedností, použitelných při interakci s lidmi s postižením i v budoucnu. Kromě přínosu v oblasti sociální měly děti také možnost zažít a poznat netradiční aktivity a pomůcky, se kterými se při svém běžném školním vzdělávání nesetkají.

V rámci programu dostali žáci se ZŠ Chelčického prostor pro výrobu zajímavých pomůcek a předmětů, které by mohly pomoci při vzdělávání žáků ZŠ Zahrádka a zároveň by jim udělaly radost. A tak vznikla při výtvarné výchově obrázková leporela z fotografií žáků ZŠ Chelčického, která zachytila, jak vyráběli jednotlivé pomůcky (zážitkový deník), ale také namalované obrázkové leporelo s textem básniček a písniček pro alternativní komunikaci. Jednotlivá leporela stále slouží jako pomůcky při vzdělávání.

FOTO ZDE 


Integrace naruby 2017 - Program celoměstské podpory vzdělávání HMP

Integrace naruby 2017 - Program celoměstské podpory vzdělávání HMP V rámci projektu „Integrace naruby“ proběhla celkem tři setkání s žáky 2. ročníku ZŠ Chelčického, konkrétně s kolektivem třídy pro děti s SPU. Projektu se zúčastnilo také pět žáků ze ZŠ Zahrádka. ...
Více informací

Přednášky o vzdělávání dívek s Rettovým syndromem

Přednášky o vzdělávání dívek s Rettovým syndromemVe dnech 9. června, 22. září a 3. listopadu proběhl v Základní škole Zahrádka vzdělávací cyklus na téma Komplexní péče o dívky s Rettovým syndromem - vybrané aspekty. Naši speciální pedagogové se spolupracovníky z partnerského stacionáře připravili úvodní seminář k  tomuto velmi vzácnému genetickému onemocnění a poté se věnovali tématům komunikace, fyzioterapie, ergoterapie a relaxační techniky (zejména bazální stimulace a muzikoterapie). Celý cyklus byl financován z grantu na podporu vzdělávání na území hlavního města Prahy pro rok 2016. Celkem se proškolilo čtyřicet osm pedagogů. 

Vážení účastníci, milé kolegyně, naši hosté, děkujeme za váš zájem, přejeme vám všem dobré a hodně úspěchů ve vaší záslužné a přitom nesnadné práci.

FOTO ZDE

ZHODNOCENÍ

Projekt „Dětský úsměv“

Projekt „Dětský úsměv“ Jedním z klíčových slov pro letošní školní rok je „zdraví“. Součástí zdravého způsobu života je i odpovídající péče o chrup – zapojili jsme se tedy s naší školou do projektu Českého zeleného kříže ...
Více informací

Nová cesta k praxi

Nová cesta k praxi

Projekt "Nová cesta k praxi"

Pracoviště se účastní projektu Evropského sociálního fondu, operační program Praha Adaptabilita s názvem Nová cesta k praxi: inovace ve studiu speciální pedagogiky. 

Více o projektu
Projektový tým


Projekt muzikoterapeutického ateliéru

Projekt muzikoterapeutického ateliéru Ve školním roce 2006-2007 byl dokončen projekt muzikoterapeutického ateliéru, který je využíván k aktivním muzikoterapeutickým programům. Jde o místnost studiového typu s audio vybavením a světelnou technikou podtrhující tak především Celostní přístup v muzikoterapeutické praxi u nás realizovaný. Osvětlení ateliéru reflektorovými světly s využitím působení barevného světla se řídí kritérii dle fyzikálních účinků na lidský organismus. Do pódia určeného k sezení a ležení je integrována vibrační ...
Více informací

Vybudování místnosti SNOEZELEN

Vybudování místnosti SNOEZELEN V letech 2007 až 2010 se nám podařilo ve spolupráci s Integračním centrem Zahrada vybudovat v suterénu školy SNOEZELEN. (Výraz snoezelen vznikl kombinací slov „snuffelen“, což znamená čichat a „doezelen“, což znamená dřímat. V češtině zatím neexistuje přiměřený ekvivalent, nicméně výraz snoezelen, případně snoozelen se již vžil a běžně se používá.)Místnost pro multismyslovou stimulaci je vybavena tak, aby vyhovovala potřebám žáků školy a klientů stacionáře. Při hledání nových forem a metod ...
Více informací

Konference „Komplexní péče o žáka s kombinovanou vadou“

Konference „Komplexní péče o žáka s kombinovanou vadou“ Pedagogická fakulta UK v Praze 20. - 21. 10. 2006 Konferenci „Komplexní péče o žáka s kombinovanou vadou“  připravila Základní škola Zahrádka ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UK v Praze – katedrou speciální pedagogiky. Záštitu nad konferencí převzal děkan fakulty prof. RNDr. Pavel Beneš, CSc. a europoslankyně MUDr. Zuzana Roithová, MBA. Pedagogická fakulta zařadila konferenci do programu oslav 60. výročí založení fakulty. Cílem  konference bylo poskytnout speciálním pedagogům a ...
Více informací

Projekt publikace o Rettově syndromu

Projekt publikace o Rettově syndromu Základní škola Zahrádka ve spolupráci s občanským sdružením Rett Community, za finanční podpory Nadačního fondu pro vzdělávání, vydala na podzim roku 2005 první českou tištěnou publikaci o Rettově syndromu.Publikace nabízí odborné příspěvky týkající se problematiky Rettova syndromu a předkládá ...
Více informací

english
Základní škola Zahrádka

Created by © 2014 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy