Jméno:
Heslo:

Základní škola Zahrádka

Speciální ZŠ Zahrádka


Základní škola Zahrádka je speciální škola pro děti s těžkým kombinovaným postižením a poruchami autistického spektra. Škola Zahrádka byla založena v roce 1997 původně pro potřebu vzdělávání klientů Integračního centra Zahrada, v jehož budově sídlí a s nímž úzce spolupracuje. Je příspěvkovou organizací hlavního města Prahy. 

ZŠ Zahrádka má kapacitu 36 žáků. Škola má 6 tříd - pět rehabilitačních tříd a jednu specializovanou třídu pro žáky s poruchami autistického spektra. Každý žák školy je vzděláván podle svého individuálního výchovně vzdělávacího plánu, který vychází ze Školního vzdělávacího programu Základní školy Zahrádka. Ten stanovuje závazné a obecné cíle vzdělávání, ale zároveň zahrnuje celou šíři aktivit a postupů, bohatou nabídku terapií a alternativních metod, které jsou ve vzdělávání žáků ZŠZ uplatňovány.

Základem speciálně pedagogické činnosti je individuální vyučování, jehož cílem je osvojení elementárních vědomostí, dovedností a návyků (komunikační schopnosti, pracovní návyky, sebeobsluha, motorika aj.), které žákům umožní získat určitou míru soběstačnosti. Od školního roku 2012/2013 je individuální práce doplněna o skupinové vyučování v menším kolektivu, které se zaměřuje především na rozšíření kompetencí žáků v sociální oblasti.

Součástí vzdělávacího programu je dále podpora rozvoje zrakových dovedností, logopedie, alternativní komunikace, fyzioterapie, ergoterapie, bazální stimulace, canisterapie, hipoterapie, rezonanční terapie na harmonizačním lůžku, snoezelen, vodoléčba, hudební a výtvarné aktivity a další.

Školní rok zpestřují výlety, školy v přírodě, divadelní představení, oslavy, společná zpívání, zahradní slavnosti. Pedagogové školy pořádají i jednorázové semináře a dílny, vedou studentské praxe, podílejí se na prezentaci školy. Ve škole probíhají setkání rodičů dívek s Rettovým syndromem; pro ně i pro širší veřejnost je k dispozici publikace Rettův syndrom, a to jak v české, tak i v anglické verzi (vydáno školou v letech 2005 a 2007).

V zájmu co nejefektivnější speciálně pedagogické činnosti škola úzce spolupracuje s rodiči žáků, s občanským sdružením rodičů Sluneční zahrada a Sluneční domov,  občanským sdružením Rett Community, speciálně pedagogickými centry, Sdružením pro augmentativní a alternativní komunikaci,  Centrem zrakových vad v Motole, Asociací pomáhající lidem s autismem a dalšími subjekty.

Při vzdělávání žáků ZŠ Zahrádka nejsou učitelé zaměřeni jen na to, co dítě vykonává, ale především na to, co dítě prožívá a přijímá, co ho aktivuje, baví, zajímá a jak komunikuje. To vše vytváří ze speciálně pedagogické práce pedagogů školy jedinečný a osobitý proces vzájemného setkávání.

Dagmar Rosecká, ředitelka


english
Základní škola Zahrádka

Created by © 2014 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy